Algemene voorwaarden Aqua4us

 

Definities

 

 1. Aqua4us, gevestigd te Amsterdam onder KvK nr 78141141
 2. Klant : degene met wie Aqua4us een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Aqua4us en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Aqua4us.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Aanbiedingen en offertes

 

 1. Aanbiedingen en offertes van Aqua4us zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte
 4. Aanbiedingen en of offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Aanvaarding

 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding behoudt Aqua4us zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt Aqua4us slechts, nadat de klant deze schriftelijk en of elektronisch heeft bevestigd

 

Prijzen

 

 1. Alle prijzen die Aqua4us hanteert zijn in Euro’s zijn inclusief btw en exclusief
  eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis, verzend of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die op Aqua4us hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Aqua4us te allen tijde wijzigen.
 3. Verhoging van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Aqua4us niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhoging.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Aqua4us gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijk incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Aqua4us.
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Aqua4us zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Aqua4us op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Aqua4us, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Aqua4us te betalen

 

Recht van reclame

 

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Aqua4us gerechtigd het recht van reclame in te
  roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Aqua4us roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant
  de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Aqua4us, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of- brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Herroepingsrecht

 

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  Het product niet is gebruikt
  • Het geen product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
  • Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen
  • De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud,
  • Het product geen reis, vervoer ticket, cateringopdracht of vorm van vrijetijdsbesteding is
  • Het product geen los tijdschrift of losse krant is
  • Het geen (opdracht tot) spoedreparatie betreft
  • De consument niet heeft aangezien van zijn herroepingsrecht

 

 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
  • Zodra de consument het eerste product bij een abonnement heeft ontvangen
  • Zodra de consument een dienst voor het eerst heeft afgenomen
  • Zodra de consument bevestigd heeft hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

 

 1. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info4aqua@gmail.com
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn
  herroepingsrecht te retourneren aan Aqua4us , bij gebreke waarvan zijn herroeping recht
  komt te vervallen.
 3. De kosten voor het retourneren komen alleen voor rekening van Aqua4us indien de volledige bestelling wordt geretourneerd.
 4. Indien de aankoopkosten en eventuele overige kosten (zoals verzend- en retour kosten) volgens de
  wet voor terugbetaling in aanmerking komen, zal Aqua4us deze kosten binnen 14 dagen na
  ontvangst van het tijdige beroep op het herroeping recht, terugbetalen aan de consument, op
  voorwaarde dat de consument het product tijdig aan Aqua4us heeft geretourneerd.

 

Opschorting recht

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op de schorten.

 

Retentierecht

 

 1. Aqua4us kan een beroep doen op zijn retentierecht in dat geval producten van de
  klant onder zich houden, tot dat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van
  Aqua4us heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Aqua4us.
 3. Aqua4us is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruik maken van zijn retentierecht.

 

Verrekening

 

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Aqua4us te verrekenen met een vordering op Aqua4us.

 

Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Aqua4us blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft
  voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Aqua4us op grond van wat voor
  met Aqua4us gesloten overeenkomst dan ook, met begrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Aqua4us zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden, of anderszins bezwaren.
 4. Indien Aqua4us een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst
  als ontbonden en heeft Aqua4us het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

 

Levering

 

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Aqua4us, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Aqua4us
  het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een
  verlate levering niet aan Aqua4us kan tegenwerpen.

 

Levertijd

 

 1. De door Aqua4us opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig
  heeft afgerond en daarvan een (elektronische bevestiging) heeft gekregen van Aqua4us.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en
  evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Aqua4us niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

 

Feitelijke levering

 

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden en aanwezig is op aangegeven adres.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor de rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 

 1. Indien de verpakking van een geleverd producten geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger en aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Aqua4us niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan de producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Aqua4us, bij gebreke waarvan Aqua4us niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

 

Bewaring

 

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteiten verlies geheel voor de klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Garantie

 

 1. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijke fabricage, constructie of materiaal.
 2. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 3. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridische en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het producten ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

 

Vrijwaring

 

De klant vrijwaart Aqua4us tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Aqua4us geleverde producten en of diensten

 

Klachten

 

 1. De klant dient een door Aqua4us geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs
  van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Aqua4us daarvan zo
  spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Aqua4us uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Aqua4us in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Aqua4us gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Aqua4us gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

 

Ingebrekestelling

 

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Aqua4us.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Aqua4us ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

 

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

 

Als Aqua4us een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk
aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op de grond van die overeenkomst aan Aqua4us verschuldigd zijn.

 

Aansprakelijkheid Aqua4us

 

 1. Aqua4us is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Aqua4us aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk
  voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Aqua4us is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 4. Indien Aqua4us aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps) aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuur bedraagt waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Vervaltermijn

 

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Aqua4us vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Recht op ontbinding

 

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbindende wanneer Aqua4us toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Aqua4us niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Aqua4us in verzuim is.
 3. Aqua4us heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig na komt, dan wel indien Aqua4us kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Overmacht

 

 1. In de aanvulling op de het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming
  van Aqua4us in de nakoming van enige verplichtingen ten aanzien van de klant niet aan

Aqua4us kan worden toegerekend in een van de wil van Aqua4us    onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Aqua4us kan worden verlangd.

 1. Tot de in lid1 genoemde overmacht situatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend:
  noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen natuurrampen, etc.) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom elektriciteit- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechter weersomstandigheden en werkonderbreking.
 2. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor Aqua4us of meer verplichten naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Aqua4us er weer aan kan voldoen.
 3. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 4. Aqua4us in een overmacht situatie geen enkele (schadevergoeding) verschuldigd, ook niet als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

 

Wijziging van de overeenkomst

 

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud
ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst aan.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 

 1. Aqua4us is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Aqua4us zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Overgang van rechten

 

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Aqua4us.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Wijzigen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Aqua4us zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijk wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Aqua4us is gevestigd/praktijk
  houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen
  tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Opgesteld op 06 oktober 2020

 

www.Aqua4us.com
info4aqua@gmail.com

 

 

 

 

 

© Auteursrecht 2020 - Aqua4us